Medezeggenschap informatie

Medezeggenschap

Het uitoefenen van invloed op omstandigheden, arbeidsrelatie en organisatie noemen we ook wel medezeggenschap. Die invloed wordt uitgeoefend door een werknemer of iemand die direct betrokken is. Bij een onderwijs- of zorginstelling kan dit een student of cliënt zijn, bij scholen zijn dit niet zelden ouders van leerlingen. De term medezeggenschap is vooral bij mensen bekend vanuit het onderwijs.

 

Medezeggenschap is geregeld in de ondernemingsraad

Bedoel je medezeggenschap in relatie tot arbeidsorganisaties dan wordt die medezeggenschap gesplitst in medezeggenschap binnen de onderneming en medezeggenschap die onderneming overschrijdend is. Binnen een onderneming is de medezeggenschapsraad geregeld in de ondernemingsraad. 

 

Vakbonden en overschrijdende medezeggenschap

Vakbonden hebben medezeggenschap als gedoeld wordt op onderneming overschrijdende medezeggenschap. Overigens geldt dat medezeggenschap in de praktijk niet heel zwart wit is, er zijn zeker raakvlakken tussen de twee soorten medezeggenschap. Heb je het over medezeggenschap in relatie tot defensie, dan wordt die zelfs opgedeeld in drie niveaus.

 

Rechtstreekse invloed op beleid en besluitvorming

Werknemers hebben dus simpelweg recht op medezeggenschap en kunnen daarmee rechtstreeks invloed uitoefenen op beleid en besluitvorming. Heeft een onderneming meer dan vijftig werknemers dan is een ondernemingsraad overigens verplicht. Is een onderneming kleiner (van tien tot vijftig medewerkers), dan kan eventueel een PVT ingesteld worden, een personeelsvertegenwoordiging. Dit gebeurt alleen als de medewerkers daar om vragen. Is een bedrijf nog kleiner, dan hoeft medezeggenschap niet officieel geregeld te worden. Uiteraard mag dit wel.

 

Vooral bekend vanuit het onderwijs

Bij zorginstellingen is de medezeggenschap door cliënten zelfs bij wet geregeld in de WMCZ, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De term medezeggenschap kennen we echter vooral vanuit het onderwijs. Misschien heb jij zelf wel in de medezeggenschapsraad van de school van je zoon of dochter gezeten. In het hogere onderwijs is er medezeggenschap op drie gebieden. Zo kennen we de Centrale medezeggenschapsraad, die overleg pleegt met het college van bestuur. 

 

Overleg met directeur of opleidingsbestuur

Verder geldt op facultair niveau facultaire medezeggenschapsraad. In dit geval wordt met het bestuur van de faculteit overlegd. Daarnaast heeft elke aparte opleiding medezeggenschap in de vorm van een eigen opleidingscommissie. Deze commissie pleegt overleg met of de directeur of het opleidingsbestuur.

 

Rechten en plichten zijn in de wet vastgelegd

Ook wat betreft het hoger onderwijs zijn zowel de rechten als de plichten van de verschillende medezeggenschapsraden in de wet vastgelegd, in dit geval in de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard hebben ook studenten en docenten een stem in de verschillende organen.

No Comments

Post a Comment